PROVOZNÍ ŘÁD


Příjezd a odjezd
1. Host chaty bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti správci chaty.
2. Za ubytování a služby s tím spojené je host povinen zaplatit dle aktuálního platného ceníku provozovatele chaty, který je dostupný na webové stránce www.chalupaniva.cz. Host je dále povinen uhradit místní poplatek z ubytovací kapacity a místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, jejichž výše je stanovena obecně závaznými vyhláškami vesnice Široká Niva v platném znění.
3. Zjistí-li host při přebírání chaty jakékoli závady, je povinen je neprodleně nahlásit správci chaty.
4. Pokud dojde k jakémukoliv poškození chaty v interiéru nebo exteriéru a dále jejího zařízení / vybavení z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen tuto škodu nahlásit a nahradit. Tato částka za vzniklou škodu bude hrazena ze zaplacené vratné kauce a v případě výše škody překračující tuto kauci, se nájemce chaty zavazuje provozovateli tuto škodu uhradit nejpozději do 14 dnů od ukončení pronájmu.
5. Host nesmí bez souhlasu provozovatele v chatě přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv úpravy na vybavení a dále nesmí provádět žádné zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací v i mimo objektu.
6. Parkovat motorová vozidla je možné pouze na místech k tomu vyhrazených.
7. Za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce, použití dětského hřiště je pouze na vlastní nebezpečí. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
8. Rodiče batolat a dětí jsou odpovědní za dodržování čistoty v chatě, zejména za ochranu matrací před znečištěním dětmi, které dosud nejsou schopny dodržovat osobní hygienu.
9. Lůžka, polštáře a přikrývky používejte výhradně povlečené a s prostěradlem. Po ukončení pobytu povlečení z lůžkovin sundejte.
10. Před odjezdem hosté provedou úklid objektu. V případě, že hosté úklid neprovedou nebo jej provádět nechtějí, oznámí toto s předstihem a uhradí provozovateli částku ve výši 500,- Kč.

Pravidla chování hostů v chatě
 1. Při vstupu do chaty je nutno se přezout do domácí obuvi a v celém prostoru chaty používat   výhradně domácí obuv.
 2. Ve vnitřních prostorách chaty platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně, vyjma krbu ve     společenské místnosti. Rozdělávat oheň ve venkovních prostorách k tomu určených je možné   pod  podmínkou, že bude vždy přítomna dospělá osoba a zbytky ohně budou následně řádně   uhašeny.
 3. Pobyt domácích mazlíčků možný není.
 4. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jinak znečišťovat prostředí.               5. Odpad se třídí na směsný, plastový a sklo. Pokud při ukončení pobytu nebude odpad         vytříděný, tento celý si host odváží a likviduje na vlastní náklady.                                                     6. S ohledem na sousední obydlené objekty mají hosté povinnost respektovat noční klid v době       od 22:00 do  7:00 hod.                                


Odpovědnost za škody na zdraví a majetku
1. Každý z hostů je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných motorových vozidlech. Provozovatel není zodpovědný za ztrátu nebo odcizení majetku ubytovaných.

Ostatní
1. Sušení prádla na radiátorech je přísně zakázáno (pouze na topných žebřících - povoleno), hrozí zvýšené riziko nebezpečí požáru.
2. Hosté nerespektující tato pravidla provozního řádu budou v případě jejich porušení vykázáni bez náhrady před původně dohodnutým termínem odjezdu s tím, že host plně uhradí poskytnuté ubytování a služby.