PROVOZNÍ ŘÁD


Příjezd a odjezd, děti

 • Host bude na chalupě ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti správci objektu.
 • Za ubytování a služby s tím spojené je host povinen zaplatit dle aktuálního platného ceníku provozovatele. Host je dále povinen uhradit místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, jehož výše je stanovena obecně závaznými vyhláškami vesnice Široká Niva v platném znění.
 • Při příjezdu jsou hosté povinni složit v hotovosti vratnou kauci ve výši 3.000,- Kč, která bude v případě bezproblémového pobytu hostům při odjezdu v plné výši navrácena.
 • Zjistí-li host při přebírání chalupy jakékoli závady, je povinen je neprodleně nahlásit správci objektu.
 • Pokud dojde v průběhu pobytu vinou hostů k jakékoli škodě na majetku provozovatele chalupy, ať už poškozením z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen tuto škodu nahlásit a nahradit. Částka za vzniklou škodu bude hrazena ze zaplacené vratné kauce a v případě výše škody překračující tuto kauci, se nájemce chalupy zavazuje provozovateli tuto škodu uhradit nejpozději do 14 dnů od ukončení pronájmu.
 • Host nesmí bez souhlasu provozovatele v chalupě přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv úpravy na vybavení a dále nesmí provádět žádné zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
 • Parkovat motorová vozidla je možné pouze na místech k tomu vyhrazených.
 • Za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce. Použití dětského hřiště je pouze na vlastní nebezpečí. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • Rodiče batolat a dětí jsou odpovědní za dodržování čistoty v chalupě, zejména za ochranu matrací před znečištěním dětmi, které dosud nejsou schopny dodržovat osobní hygienu.
 • Lůžka, polštáře a přikrývky se smí používat výhradně povlečené a s prostěradlem. Po ukončení pobytu je host povinen povlečení z lůžkovin sundat.
 • Před odjezdem hosté provedou úklid objektu. V případě, že hosté úklid neprovedou nebo jej provádět nechtějí, oznámí toto s předstihem a uhradí provozovateli částku ve výši 1.500,- Kč.

Vytápění, odpadové hospodářství, ostatní

 • Po vnitřních prostorách chalupy je zakázáno se pohybovat ve venkovní obuvi. Přezouvejte se.
 • Ve vnitřních prostorách chalupy platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně, vyjma krbů ve společenských místnostech. Dřevo do nich si hosté berou z venkovního určeného dřevníku oproti poplatku 50,- Kč za pytel.
 • K vytápění chalupy slouží elektrické přímotopy a dva krby. K ohřevu vody pak elektrický bojler umístěný na chodbě před kuchyní.
 • Rozdělávat oheň ve venkovních prostorách k tomu určených je možné pod podmínkou, že bude vždy přítomna dospělá osoba a zbytky ohně budou následně řádně uhašeny.
 • Odpad se třídí na směsný, plastový a sklo. Pokud při ukončení pobytu nebude odpad vytříděný, tento celý si host odváží a likviduje na vlastní náklady.
 • Na směsný odpad slouží dvě popelnice u horního parkoviště chalupy.
 • Plastový odpad a sklo se ukládá do k tomu určených kontejnerů cca 100 metrů od chalupy po cestě dolů u kostela.
 • S ohledem na sousední obydlené objekty mají hosté povinnost respektovat noční klid v době od 22:00 do 7:00 hod.
 • Sušení prádla na elektrických přímotopech je přísně zakázáno.
 • Pobyt domácích zvířat není možný.

Hosté nerespektující tento provozní řád budou z chalupy vykázáni bez náhrady před plánovaným ukončením jejich dohodnutého termínu pobytu.

Důležitá telefonní čísla:

150 - hasiči / 155 - záchranná služba / 158 - policie / 112 - jednotné číslo IZS